Βιώσιμη Ανάπυξη

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

Η λειτουργία των εταιριών του Ομίλου της ΕΛΒΑΛ βασίζεται σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για την ΕΛΒΑΛ εκφράζεται μέσα από την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων της, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανικών μονάδων του Ομίλου, τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού, την περαιτέρω διεύρυνση της γκά­μας και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, με την παράλληλη και σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα για την ΕΛΒΑΛ αποτυπώνεται στην αναγνώριση της σημασίας που έχει η παρουσία της στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι βιομηχανικές μονάδες της, στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς επίσης και στην εκπαίδευσητης νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και στα οφέλη της ανακύκλωσης.

Οι άξονες της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην ΕΛΒΑΛ αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Οικονομία.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη της ΕΛΒΑΛ βασίζεται στη δέσμευσή της για υιοθέτηση διαφάνειας στην επιχειρηματική λειτουργία της, στην έμφαση για Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητά της.

Έχοντας αναγνωρίσει και αξιολογήσει τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη δραστηριότητά της, η ΕΛΒΑΛ αναπτύσσει, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, πολιτικές και συστήματα διαχείρισης και πρόληψης, προβαίνοντας σε συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας, που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στην Ασφάλεια στην εργασία.

Η ΕΛΒΑΛ, υιοθετεί τον Κώδικα Αρχών του Συμβουλίου ΣΕΒ γα τη Βιώσιμη ανάπτυξη και:

  • Σέβεται τις αρχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης και να τις εντάσσει στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεών της.
  • Προωθεί την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού των δραστηριοτήτων της.
  • Προσανατολίζεται προς την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Προωθεί την εφαρμογή διαδικασιών παραγωγής, που δίνουν έμφαση στην ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.
  • Εκπαιδεύει και καταρτίζει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της και να επενδύει σε φυσικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Προωθεί τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Παρέχει ορθή πληροφόρηση στις Αρχές και την κοινωνία για τις δραστηριότητές της και να επιδιώκει ειλικρινή διάλογο με όσους επηρεάζονται από αυτή.
  • Συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
  • Υιοθετεί την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Εκπληρώνει με συνέπεια τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της, με πνεύμα διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.