Περιβάλλον

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της ΕΛΒΑΛ και υλοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε μέτρα ολοκληρωμένης πρόληψης της ρύπανσης και στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, μέσω της χρήσης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques), που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης των Βέλτιστων Διαθεσίμων Τεχνικών, οι παραγωγικές διαδικασίες αξιολογούνται βάσει του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, ορυκτών καυσίμων και όχι μόνο βάσει των παραγόμενων αποβλήτων.

Η ΕΛΒΑΛ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, όχι μόνο γιατί αυτό επιβάλλεται από τη νοµοθεσία, αλλά διότι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ο µοναδικός τρόπος που µπορεί να λειτουργήσει µια σύγχρονη επιχείρηση µε όραµα Βιώσιµης Ανάπτυξης και αρµονικής συµβίωσης µε την τοπική κοινωνία.