Βασικοί Αριθμοδείκτες

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων
 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

2011 

 2012

 2013

 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Γενική Ρευστότητα  Φορές

1,82

1,81

2,91

 Ειδική Ρευστότητα  Φορές

0,90

0,81

 1,26

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων  Μέρες

105

111

 118

 Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων  Μέρες

 56

52

52

 Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων  Μέρες

25

29

 26

 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων  Φορές

4,52

4,34

 4,31

 Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια  Φορές

0,83

0,74

 0,75

 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΗΑΣ
 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

 %

 3,03%

 3,70%

 0,06%

 Αποδοτικότητα Ενεργητικού

 %

1,65%

 2,12%

 0,04%